نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
برگزاری جلسه مشترک با اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان
یکشنبه، 25 مهر 1400
برگزاری جلسه مشترک با اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان
در راستای اهداف مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری دانشگاه صورت پذیرفت
مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری دانشگاه در تاریخ 1400/07/24 در راستای اهداف این مدیریت و افزایش همگرایی با سازمان های همکار در استان اقدام به برگزاری جلسه ای مشترک در محل مدیریت توسعه نمود.در این جلسه آقای دکتر شمی مدیریت توسعه ضمن استقبال از همکاری با سازمان های برون دانشگاهی و ایجاد همکاری های مضاعف با این سازمان ها و تقدیر و تشکر از همکاری صمیمانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول چند سال اخیر و حضور شرکت منتا در دانشگاه و خدمات این شرکت در دانشگاه ، به بیان نقطه نظرات و انتظارات مدیریت توسعه در راستای افزایش سطح عملکرد شرکت منتا و نیز گسترش همکاری های دوجانبه و چند جانبه با اداره کل تعاون استان پرداختند.در این جلسه آقای مهندس عباسی معاون محترم اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان نیز ضمن استقبال از همکاری های دانشگاه کردستان در زمینه های مختلف اشتغال زایی در استان به بیان زمینه های گسترش همکاری های دو جانبه و چند جانبه با دانشگاه و سایر سازمان های مرتبط پرداختند.در انتهای این جلسه شرکت منتنا به مدیر عاملی آقای مهندس صالح پور به بیان شرح عملکردی شرکت تحت مدیریت خود در طی سال های همکاری پرداخته و نقشه راه آینده خود را در این جلسه به استحضار حاضرین رسانیدند.