نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
جلسه مرکز نوآوری و کارآفرینی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
شنبه، 23 اسفند 1399
جلسه مرکز نوآوری و کارآفرینی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
برای ایجاد مرکز نوآوری کشاورزی پیشرفته با همکاری دانشگاه کردستان جلسه ای در مرکز نوآوری دانشگاه تشکیل شد
در راستای ایجاد مراکز نوآوری و شتاب دهی در مرکز نوآوری دانشگاه با استفاده از ظرفیت شرکت ها و مراکز تحقیقاتی استانی جلسه ای پیرامون تشکیل مرکز نوآوری کشاورزی پیشرفته وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان کردستان در محل مرکز نوآوری و با حضور مدیر مرکز نوآوری دانشگاه و ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان جناب آقای دکتر سدری برگزار گردید.
در این جلسه مشترک پس از بررسی زمینه‌های همکاری و اطلاع از پیشرفت‌های مرکز نوآوری دانشگاه کردستان و با همفکری و رایزنی، مقرر شد مرکز تحقیقات نسبت به دایر کردن مرکز نوآوری کشاورزی پیشرفته با بهره‌گیری از تجارب دانشگاه کردستان اقدام کند