نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
وبینار فراتر از نوآوری برگزارشد
چهارشنبه، 17 دی 1399
وبینار فراتر از نوآوری برگزارشد
این وبینار که به همت مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شکل گرفته بود با حضور چشم گیر علاقمندان برگزار شد
وبینار فراتر از نوآوری در راستای رسالت های مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه و براساس برنامه استراتژیک این مرکز در تاریخ 16 دی ماه جاری با حضور کم نظیر علاقمندان این حوزه از جمله : دانشجویان ، اساتید ، دانش آموختگان و ...از سراسر کشور برگزار گردید.مدرس این وبینار آقای دکتر صدرقاضی که از برجستگان حوزه مدیریت نوآوری در عرصه های بین المللی بودند به بیان مطالب مفید خود و نیز تجربیات خود در دیگر کشورهای جهان پرداختند.در انتهای این وبینار حاضرین به بیان سوالات خود پرداختند که به دلیل حجم گسترده سوالات بنا گردید وبیناری دیگر در آینده ای نزدیک با حضور این مدرس گرانقدر و دیگر مدرسین حوزه های نوآوری در عرصه بین الملل برگزار گردد.