نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
وبینار کارآفرینی و چالش های جدید پیش روی آن برگزار شد
دوشنبه، 3 آذر 1399
وبینار کارآفرینی و چالش های جدید پیش روی آن برگزار شد
همزمان با هفته کارآفرینی هسته مشاور فدراسیون مترجمان استان کردستان با همکاری مرکز نوآوری دانشگاه برگزار نمود
مرکز نوآوری دانشگاه همزمان با هفته کارآفرینی و لزوم شناخت بیشتر این مقوله با همکاری هسته مشاور مستقر در مرکز نوآوری دانشگاه برآن شد تا وبیناری را در این زمینه برگزار نماید.با توجه به اطلاع رسانی های صورت گرفته و محتوای آموزشی این وبینار خوشبختانه جمعیت قابل توجه ای از علاقمندان و مخاطبان این حوزه در وبینار شرکت نمودند.مدرس مربوطه جناب آقای دکتر صلواتی که از اساتید و نخبگان استانی بوده با بیان سرفصل هایی از موضوع کارآفرینی و لزوم انجام فعالیت هایی در زمینه مربوطه توسط علاقمندان به این حوزه به ویژه در زمان شیوع کرونا به راهکارهای عملی برای کارآفرین نمونه بودن اشاره نمودند. در پایان این وبینار شرکت کنندگان حاضر خواستار برگزاری سلسله وبینارهایی از این دست برای شناخت هر چه بیشتر بازار ها و کسب و کارهای نوین بودند.