نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
برگزاری مدرسه تابستانی تربیت مربی خلاقیت
سه‌شنبه، 21 مرداد 1399
برگزاری مدرسه تابستانی تربیت مربی خلاقیت
مرکز نوآوری دانشگاه کردستان با همکاری بنیاد نخبگان استان و اداره کل آموزش و پروروش استان برگزار می کند
نظر به اهمیت پرورش دانشجویان و دانش‌آموزان خلاق و نوآور و کمبود مربی توانمند درین زمینه در سطح کشور، با هدف تجهیز کلیه اساتید رشته‌های مختلف دانشگاهی و معلمان به مهارت‌های مرتبط با آموزش چنین موارد مهم و کلیدی و نظر به رسالت مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در رابطه با ترویج خلاقیت و نوآوری، با هماهنگی به عمل آمده با بنیاد نخبگان و اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، دوره مشترک تربیت مربی خلاقیت در چهار جلسه همراه با رویکرد عملی با شروع از مرداد 99، آغاز شد. درین دوره نمایندگانی از دانشکده‌های مختلف دانشگاه کردستان حضور دارند.