نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
برنامه زمانبندی وبینارهای مرکز نوآوری و توسعه تعاون دانشگاه کردستان
دوشنبه، 8 اردیبهشت 1399
برنامه زمانبندی وبینارهای مرکز نوآوری و توسعه تعاون دانشگاه کردستان
مرکز نوآوری و توسعه تعاون دانشگاه کردستان وبینارهای آموزشی مختلفی را در سطح دانشکده ها و ویژه اساتید گرامی برگزار می‌کنند.
مرکز نوآوری و توسعه تعاون دانشگاه کردستان وبینارهای آموزشی مختلفی را در سطح دانشکده ها و ویژه اساتید گرامی برگزار می‌کنند که برنامه جدول زمانی این وبینارها به شرح زیر می باشد.
 
 

ردیف

عنوان وب بینار

سرفصل ها

دانشکده

سخنران

تاریخ

1

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

*. مزایای تعاونی‌های کشاورزی

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

کشاورزی

*.عباسی

(معاون امور تعاون)

*. رحمانی

(کارشناس تعاون)

1399/02/09

ساعت 30/18- 20

2

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های مهندسی

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

مهندسی

*. صلواتی

(مدیر کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان )

*فروتن

(رئیس اداره نظارت تعاونیها)

 

1399/02/16

ساعت 30/18- 20

3

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های زبان و ادبیات

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

زبان و ادبیات

*.عباسی

(معاون امور تعاون)

*. نظرگاهی

(کارشناس مسئول تعاون)

1399/02/23   ساعت 30/18- 20

4

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های علوم‌پایه

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

علوم پایه

*.عباسی

(معاون امور تعاون)

*. نظرگاهی

(کارشناس مسئول تعاون)

1399/02/30    ساعت 30/18- 20

5

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های هنر و معماری

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

هنر و معماری

*.عباسی

(معاون امور تعاون)

*. رحمانی

(کارشناس تعاون

1399/03/06    ساعت 30/18- 20

6

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های اجتماعی

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

علوم انسانی و اجتماعی

*.یاره

(رئیس اداره توسعه تعاون)

*. نظرگاهی  

(کارشناس مسئول تعاون)

1399/03/13   ساعت 30/18- 20

7

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های منابع طبیعی

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

منابع طبیعی

*.صلواتی

(مدیر کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان )

*. رحمانی

(کارشناس تعاون

20/3/1399

ساعت 30/18- 20