نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
برگزاری اولین جلسه تفاهم بین پارک علم و فناوری و دانشگاه کردستان
یکشنبه، 10 شهریور 1398
برگزاری اولین جلسه تفاهم بین پارک علم و فناوری و دانشگاه کردستان
جلسه مشترک با پارک علم و فناوری استان
اولین جلسه بین پارک علم و فناوری و دانشگاه کردستان در راستای ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌های فعالیت‌های مشترک طرفین در زمینه‌های نوآوری و فناوری در تاریخ 6 شهریور ماه 98 با حضور مدیران مراکز رشد، نوآوری و کارآفرینی و ارتباط با صنعت و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان و مدیران مراکز رشد، بودجه و معاون پارک علم و فناوری استان کردستان در مکان پارک برگزار شد.از مهمترین دستاوردهای این نشست، تعیین نقشه راه برای فعالیت‌های مشترک مرتبط در زمینه‌های نوآوری و فناوری و اثرگذاری استانی آن بود. به عنوان مثال در پی برگزاری استارت‌آپ ویکندهای دارای هم‌پوشانی و متفرقه در کل استان، از سوی نهادهای مختلف، مقرر شد این کمیته سازوکاری برای اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری مرکزی در سطح استان برای چنین رویدادهایی در آینده نزدیک به تایید مقامات عالی استان برساند.