این مرکز در امورذیل میتواند به عنوان مشاوری امین در کنار شرکت های تازه تاسیس و استارت آپی قرار گیرد:
 
  • مشاوره حقوقی
  • مشاوره مالی
  • مشاوره کسب و کار
  • مشاوره  فنی
  • مشاوره شبکه سازی