ثبت و حمایت از ایده

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / خدمات / ثبت و حمایت از ایده
مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان در راستای رسالت های تعریف شده خود از ایده های برتر در استارت آپ ها و رویدادهای کسب و کاری پس از بررسی در شورای نوآوری و کارآفرینی دانشگاه حمایت هایی در قالب موارد ذیل می نماید:
 
1- معرفی به بازار هدف در استان
2- ایجاد ارتباط بین پذیرنده با شرکت شهرک های صنعتی استان به عنوان متولی امر صنعت در استان
3- انجام امورات مقدماتی مربوط به شتابدهی
4- پس از طی مراحل شتابدهی معرفی به مرکز رشد واحدهای فناور و پارک علم و فناوری دانشگاه جهت استقرار و ادامه کار