برخی از حامیان مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در استان به شرح ذیل می باشند:
 
1- شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان
2- اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان
3- بنیاد برکت 
4- مرکز تحقیقاتی آموزشی جهاد کشاورزی
5-اداره کل فنی و حرفه ای استان
6- کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان