دست آوردهای کارآفرینی

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / عملکرد مرکز / دست آوردهای کارآفرینی
 ردیف  نام دوره
 مدرس تاریخ برگزاری
شرکت کنندگان
ساعت
 1- مبانی گودبرداری امیرحسین نوذری 99/10/15 27  16
 2- بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی هیوا سیدیونسی 99/10/15 14  16
3-   قالب بندی و قالب برداری محمدهیمن جنتی 99/10/17 19  16
4-  HSE علی خوشگوار 99/10/18 35  8
 5. HSE   آزاد فائز  99/10/19  27  16
 6  HSE  وریاژولیده  99/10/24  35  24
 7 بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 2 جمال الدین حسینی 99/10/25 11 16
 8  روش تولید صنعتی ساختمان  سالار منیعی  99/10/29  35     16
 9  روش تعمیر ومرمت   بهرام لاهورپور 99/11/1 35 16
 10  مبانی سلامت HSE بهروز ملک 99/11/2 50 16
 11  روش های تهویه گرم وسرد با هوا  منصور لهونیان  99/11/9  36  16
 12  آشنایی با شرح وظایف پیمانکار  علی خوشگوار  99/11/11  50  12
 13  مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی  علی خوشگوار  99/11/12  50  4
 14  نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده  بابک عربزاده 99/11/13   50  8
 15  نکات اجرایی پی های سطحی  بابک عربزاده  99/11/14  50  8
 16  نکات اجرایی سازه های فولادی     جمشید کرمی  99/11/15  50  8
 17  نکات اجرایی سا زهای بتن مسلح  کاویان پرهیزگار  99/11/16  50  8
 18  نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان  هوشیار میرزایی  99/11/17  50  8
 19  نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان  جمال الدین حسینی  99/11/18  50  8
 20  نکات اجرایی سازه مصالح بنایی  ناصح یوسفی  99/11/19  50  8
 21  مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه  نسرین یوسفی  99/11/20  50  4
 22  مبانی سلامت،HSE  محمدهیمن جنتی              99/11/21  50  8
 23 آشنایی با روش گودبرداری .اجرا امیرحسین نوذری  99/11/30  21  24
 24  تطبیق زمین با اسناد مالکیت  محمد عباسی  99/11/30  12  16
 25 نکات اجرایی در نماسازی ساختمان  ایوب مرادخانی  99/11/30  34  24
 26  مبانی سلامتHSE  علی خوشگوار  99/12/2  39  8
 27  روش های اجرا و کنترل اتصالات  بهرام لاهورپور  99/12/2  35  16
 28  روش های ساخت فناورهای نوین امید کهنه پوشی 99/12/3  18  24
 29  محاسبات و ترسیمات کامپیوتری  محمد عباسی  99/12/4  12  16
 30  مبانی سلامتHSE آزاد فایز  99/12/6  35  8
 31 بهینه سازی و صرفه جویی جمال الدین حسین99/12/21 19 16
 32 تاسیسات گرمایی و سرمایی منصورلهونیان 99/12/21 2316