دست آوردهای کارآفرینی

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / عملکرد مرکز / دست آوردهای کارآفرینی
 ردیف نام دوره
 مدرستاریخ برگزاری
شرکت کنندگان
ساعت
 1-مبانی گودبرداریامیرحسین نوذری99/10/1527 16
 2-بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژیهیوا سیدیونسی99/10/1514 16
3-  قالب بندی و قالب برداریمحمدهیمن جنتی99/10/1719 16
4- HSEعلی خوشگوار99/10/1835 8
 5.HSE  آزاد فائز 99/10/19 27 16
 6 HSE وریاژولیده 99/10/24 35 24
 7