1- ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی.
2-نقش آفرینی درتحقق کارآفرینی مبتنی برنوآوری.
3-شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آنها برای ورود به فعالیتهای کارآفرینانه.
4-ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان درتوسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانش بنیانتسریع درتبدیل ایده ها به محصول و تجاری سازی.
5-تحقیق در زمینه نوآوری، کسب و کار و توسعه کسب و کار در سطوح منطقه ای، کشوری و بین المللی.
6-ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های محلی، منطقه ای و ملی در حوزه های مرتبط.
7-ایجاد زمینه جذب درآمدهای اختصاصی داخلی و خارجی برای مرکز و دانشگاه.همکاری با واحدهای تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع.
 
 

 
مرکز کارآفرینی 
 • تشکیل کمیته‌های همکاری علمی - پژوهشی با سازمان‌های مختلف
 • معرفی اعضای هیئت علمی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی  با مفهوم کارآفرینی
 • ارائه خدمات آموزشی در زمینه کارآفرینی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان
 • حمایت از کارآفرینان جهت برای کارگاه به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان جهت شرکت نمودن در کارگاههای آموزشی جهت تخصصی نمودن رشته ی خود
 • همفکری با مدیران گروه‌های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره‌های میان - رشته‌ای کاربردی
 • برگزاری دوره‌ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی کارآفرین جهت معرفی آنها به دانشگاهیان
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای دانشجویان در رابطه با برگزاری کارگاههای آموزشی و هدایت به مراکز فنی حرفه ای
 • همکاری با سازمانها و شرکتها در جهت انجام آزمایش‌های صنعتی - تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل