1- ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی.
2-نقش آفرینی درتحقق کارآفرینی مبتنی برنوآوری.
3-شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای ارزشمند علمی آنها برای ورود به فعالیتهای کارآفرینانه.
4-ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان درتوسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانش بنیانتسریع درتبدیل ایده ها به محصول و تجاری سازی.
5-تحقیق در زمینه نوآوری، کسب و کار و توسعه کسب و کار در سطوح منطقه ای، کشوری و بین المللی.
6-ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های محلی، منطقه ای و ملی در حوزه های مرتبط.
7-ایجاد زمینه جذب درآمدهای اختصاصی داخلی و خارجی برای مرکز و دانشگاه.همکاری با واحدهای تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع.