مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در راستای رسالت های خود و در جهت پیشبرد اهداف از قبل برنامه ریزی شده در تلاش بوده است تا همواره گامهایی مناسب و در خور توجه به سوی تعالی هر چه بیشتر و بهتر کسب و کارهای نتوین در استان و در دانشگاه نماید و در همین راستا نیز بیشتر مشتریان خود را از جامعه دانشگاهی و از بین دانشجویان مستعد،فعال و علاقمند به حوزه های مربوطه و نیز اساتید با تجربه و علاقمند به کسب و کار های نوین اتخاب نموده و پس از آن بیشترین تمرکز خود را برروی مشتریان خارج از محیط دانشگاه قرارداده تا با ارائه آموزش های لازم بستر خوبی برای راه اندازی این گونه کسب و کارها در استان فراهم نماید.