همکاران مرکز نوآوری

1-معاونت علمی ریاست جمهوری
2-مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان
3- پارک علم و فناوری استان کردستان
4- شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان
5- مرکز نوآروی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان