1-برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگ نمودن افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی (اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی) به منظور دستیابی به اهداف مرکز.چ
 
2-این وظایف شامل همکاری نزدیک با سایر بخشهای دانشگاه کردستان، آزمایشگاه ها، مراکز و گروه ها جهت مرتبط کردن دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید و سایر فعالان جامعه دانشگاهی است.
 
3-تهیه برنامه های ترویجی برای توسعه نظام نوآوری شامل برگزاری رویدادهای علمی واجتماعی، برگزاری کارگاه ها، سمینارها و فراهم کردن مجموعه ای از برنامه های آموزشی تخصصی مستمر برای اعضای دانشگاه و برخی از گروه های بیرونی.
 
4-ایجاد ارتباط و تعامل لازم با مراکزرشد، پارکهای علم و فناوری، دفاتر ارتباط با صنعت و سایر نهادهای مرتبط.حمایت از ایجاد هسته های اولیه نوآوری و کارآفرینی و نظارت بر عملکرد آنها.
 
5-فعالیتهای مربوطه شامل حمایت از ایده های کسب وکار و نوآوری از طریق فراهم کردن فضا و تسهیلات لازم جهت نوآوران و کارآفرینان بالقوه، مربی گری، برنامه های پیش-حمایتی، فراهم کردن دسترسی به منابع مالی اولیه و سرمایه گذاران مرتبط. حوزه های قابل تمرکز جهت مربی گری و حمایت های مداوم می تواند شامل پیش نیازهایی جهت کارآفرینی، ایده های کسب و کار، فروش و بازاریابی، رقابت، سودآوری و قیمت گذاری، برنامه ریزی مالی، تامین مالی وسرمایه گذاری، چارچوبهای حقوقی و همکاری های رسمی باشد.
 
6-برگزاری رویدادها و مسابقات مورد نیازکارآفرینان و نوآوران شامل مسابقات نوآوری وکارآفرینی و رویدادهای طرح کسب وکار، شبکه سازی میان متخصصان، نوآوران وکارآفرینان درون و بیرون دانشگاه به همراه برنامه های توسعه مهارتهای نوآوری وکارآفرینی.
 
7-برگزاری دوره های آموزشی با هدف افزایش مهارتهای حرفه ای کارآفرینی و پرورش خلاقیت و نوآوری.انجام وظایف مربوط به شتابدهی. این وظایف بایستی از طریق همکاری (تفاهمنامه و قرارداد) با شرکتهای خارج از دانشگاه و سرمایه گزاری آنها صورت پذیرد.
 
8-کمک به ارائه دروس نوآوری و کارآفرینی، راهنمایی و مشاوره پایان نامه، ارائه مهارت از طرق جذب کارآموز و میزبانی عده ای از اساتید و کارآفرینان ملی و بین المللی جهت برگزاری دوره های آموزشی نوآوری و کارآفرینی.کمک به پژوهش در زمینه های مربوطه شامل نقش نوآوری برتوسعه اقتصاد دانش بنیان، محدودیت ها، چالشها و راه حلهایی جهت بهبود کسب و کار، کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاری، نوآوری و کارآفرینی، زنان و کسب وکار، کارآفرینی اجتماعی و بازاریابی محتوا.
 
9-ارائه مشورت، سرپرستی یا پیاده سازی زیست بوم کارآفرینی و حوزه های مرتبط به سازمان های محلی، منطقه ای و ملی، براساس سیاست و رویه های مرکز مشاوره دانشگاهی.
 
10-ایجاد هماهنگی بین واحدهای مرتبط در دانشگاه در راستای بهره وری بیشتر و ایجاد یک زیست بوم پویا و قدرتمند در راستای اهداف مرکز.
 
11-انجام فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه برطبق اساسنامه های آن زیرمجموعه ها.شرکتهای فعال بیرون دانشگاه می توانند با توافق دانشگاه دفاتر تحقیق، توسعه ونوآوری خود را زیر نظر این مرکز تشکیل دهند.
 
12-تمامی مراکز شتابدهنده در زیرمجموعه واحد شتابدهی شکل می گیرند.فراهم آوری ارتباط بین تیم های کارآقرینی دانشگاهی و بنگاههای فناور دانش بنیان