قوانین و تعهدات

با توجه به اینکه مراکز نوآوری دانشگاه و موسسات آموزش عالی به صورت مستقیم زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند لذا آئین نامه تشکیل مراکز نوآوری براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع به صورت زیر به به دانشگاه ابلاغ گردیده تا براساس آن این مراکز فعالیت های خود را آغاز نمایند.