درباره ما

مدیر مرکزنوآوری و کارآفرینی
صادق سلیمانی
صادق سلیمانی مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
S.Sulaimany[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/sulaimany
دپارتمان مهندسی کامپیوتر - اتاق 102 08733627722 (داخلی 3336)